You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

verb бояться

verb бояться
Круговорот страха в природе: Fear cycle in nature:

бояться чего-либо [bayàt'sa chivò-lìba] - to be afraid of something

я боюсь [ya bayùs'] - I am afraid of
ты боишься [ty baìsh's'a] - you are afraid of
он/она боится [on/anà baìtsa] - he/she is afraid of

мы боимся мужчин [my baìms'a musshìn] - we are afraid of men
вы боитесь женщин [vy baìtis' zhènsshin] - you(for many) are afraid of women
они боятся жуков [ani bayàtsa zhukòf] - they are afraid of bugs

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Động từ

09.10.2016

Полёт на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
19.02.2016

Обмануть

Обмануть
супер ставка [super stafka] - super bet


обман [abmàn]
Từ khóa: Động từ
05.12.2015

Палиндром

Палиндром
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число [chislo]слово [slòva]

пример [primèr]

читать [chitat`]

можно [mozhno]

сначала [snachala]
Từ khóa: Ngữ pháp
07.09.2015

Читаю книгу

Читаю книгу
Настоящее время (Present Tense) Я читаю по 2 страницы в день [ja chitàju pa dvè stranìtsi v dèn'] - I read 2 pages a day.

Прошедшее время (Past Tense) Я вчера прочитал 35 страниц [ja vcherà prachitàl tritsat' piàt stranìts] - I read 35 pages yesterday.

прочитал [prachitàl] - (I, he) read (masculine gender, singular) / прочитала [prachitàla] - (I, she) read (feminine gender, singular)


вчера [vcherà]

Từ khóa: Ngữ pháp
28.08.2016

Отрицательные местоимения

Отрицательные местоимения
Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета или признака. Отрицательные местоимения образуются с помощью безударной приставки ни- (никто, никак, никуда) или ударной приставки не- (некого, нечего, некогда) от вопросительных местоимений и относительных местоимений.

Negative pronouns indicate an absence of a subject or a characteristic. Negative pronouns are formed by means of an unaccented prefix "ни" - (никто, никак, никуда) or an accented prefix "не" - (некого, нечего, некогда) from interrogative pronouns and relative pronouns.

Пример: Никто нигде и никогда не сможет ничего найти.

Example: Nobody nowhere and never will be able to find anything (nothing).

ни+кто=никто - nobody
ни+когда=никогда - never
ни+где=нигде - nowhere
ни+чего=ничего - nothing

Read here about a difference between ничего and нечего:
Про разницу между ничего и нечего читай тут:
http://www.ruspeach.com/news/2567/

ничего [nichivò]

найти [najtì]
Từ khóa: Ngữ pháp
07.08.2016

Я умею

Я умею
При помощи глагола "уметь", мы можем говорить о том, что мы умеем делать.
With the help of a verb "уметь", we can speak about what we can do.

Я умею плавать [ja umèju plàvat'] - I can swim
Я умею прыгать [ja umèju pr`ygat'] - I can jump
Я умею танцевать [ja umèju tantsivàt'] - I can dance
Я умею рисовать [ja umèju risavàt'] - I can draw
Я умею петь [ja umèju pet'] - I can sing
Я умею играть [ja umèju igrat'] - I can play
Я умею готовить [ja umèju gatòvit'] - I can cook
Я умею читать [ja umèju tchitàt'] - I can read

читать [chitat`]
плавать [plàvat']

играть [igràt']


петь [pet`]
Từ khóa: Ngữ pháp
14.07.2016

Смейся

Смейся
Смейся! (повелительное наклонение) - Laugh! (imperative mood)
от глагола/from verb

Смотрите как формировать повелительное наклонение тут -
See how to form imperative mood here -
http://www.ruspeach.com/learning/course252/lesson4084/
Từ khóa: Ngữ pháp
07.07.2015

Выпускать

Выпускать
2018 год: Apple выпустил блендер.
Year 2018: Apple released blender.

выпускать [vypuskàt'] - release
Từ khóa: Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này