You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Города России

Города России
"Если Вы хотите быть счастливым, то Вам в Новый Уренгой."
"If you want to be happy you may try to find it in Novy Urengoy city."

Лучшие города России [lùchshije garadà rassìi] Russia's best cities:

По условиям для жизни [pa uslòviyam dlya zhìzni] By quality of life
По условиям для бизнеса [pa uslòviyam dlya bìznesa] By ease of doing business
По уровню экологии [pa ùravnyu ehkalògii] Greenest cities
По уровню счастья [pa ùravnyu sshàst'ya] By happiness level

Место Москвы среди городов мира [Mèsta maskv`y sridì garadòf mìra] Moscow compared to other world cities: 

По количеству пробок на дорогах [po kalìchistvu pròbak na dorògakh] By number of traffic jams
По количеству миллиардеров [pa kalìchistvu milliardèraf] By number of billionaires
По стоимости жизни для экспатов [pa stòimasti zhizni dlya ehkspàtaf] By cost of living for expats
По уровню информатизации города [pa ùravnyu infarmatizàtsii gòrada] By level of city informatization
По дороговизне для путешественников [pa daragavìzni dlya putishèstvinnikaf] By cost of living for travellers
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

27.10.2016

Осень у Байкала

Осень у Байкала
Осень у Байкала, Иркутская область, Россия.
Autumn near Lake Baikal, Irkutsk region, Russia
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
11.10.2016

Романцевские горы

Романцевские горы
Романцевские горы, Тульская область, Россия
Romantsevskie mountains, Tula Region, Russia
05.10.2016

Транссибирская магистраль

Транссибирская магистраль
Транссибирская магистраль - это самая длинная железная дорога в мире. Она находится в России. Ее протяженность составляет 9289 км. Железная дорога пролегает через всю Россию, соединяя Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими сибирскими и дальневосточными промышленными городами страны. Строительство Транссибирской магистрали началось 1891 года близ Владивостока. Стройка закончилась 5 октября 1916 года.

The TRANS-Siberian railway is the longest railway in the world. It is located in Russia. Its length is 9289 km. Railway runs through Russia, connecting Moscow and St. Petersburg with the major Siberian and far Eastern industrial cities of the country. The construction of the TRANS-Siberian railway began in 1891 near Vladivostok. Construction ended on 5 October 1916.
Từ khóa: Nước Nga
27.09.2016

Закат на мысе Капчик

Закат на мысе Капчик
Закат на мысе Капчик, около посёлка Новый Свет, Россия
Sunset at Cape Kapchik, near the village of Novy Svet, Russia
25.09.2016

Cтрана берёзового ситца

Cтрана берёзового ситца
Россия - страна берёзового ситца [ras'iya - strana biryozavava sitsa] Russia - the country of birch chintz
22.09.2016

Рассвет над тайгой

Рассвет над тайгой
Рассвет над тайгой. Россия, Пермский край.
Sunrise over the taiga. Russia, Perm region.
21.09.2016

Закат в Долине великанов

Закат в Долине великанов
Закат в Долине великанов. Камчатка. Россия

Sunset in the Valley of the giants. Kamchatka. Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này