Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Здравствуй, сентябрь!

здравствуй
[zdràstvuj]
сентябрь
[sint'àbr']

Другие варианты приветствия найдите в нашем разговорнике Ruspeach
Other ways to say Hi find in our Ruspeach Phrasebook
http://www.ruspeach.com/phrases/202/

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Таня, ты тут? [tanya, ty tut?] - Tanja, are you there?

Срочно! [srochna!] - Urgent!

Ответь мне на один вопрос, только честно! [atv'et' mn'e na adin vapros, tol'ka chesna] - Answer me one question, honestly!

Ты не толстая [ty ne tolstaya] - You're not fat

Спасибо! [spas'iba] - Thank you!
Не аплодируйте пилоту [ne aplad'irujt'e pilotu] - Do not applaud the pilot

Он и сам знает, что хорош [on i sam znait, chto kharosh] - He knows that he is good
Для себя [dl'a s'eb'a] - for myself
Для гостей [dl'a gast'ei] - for guests

Мой уровень гостеприимства [moj urav'en' gast'ipr'iimstva] - my level of hospitality
Проблемы художников [prabl'emy khudozhn'ikaf] - problems of artists
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này