You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Предлог "через"

Предлог "через"
В случае, когда нужно указать период времени, используется предлог "через":
In cases when you need to emphasize a time period, preposition "через" is used:

Я вернусь через час. [ya virnùs’ chìris chas]

Выключи духовку через 20 минут. [v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Ngữ pháp

21.10.2016

Осень в Москве

Осень в Москве
И всё-таки осень в Москве - это чудо
[i fs'yo-tak'i os'in' v maskve - ehta chudo]
Still, autumn in Moscow - this is a miracle
20.10.2016

Все краски осени в одном фото

Все краски осени в одном фото
Все краски осени в одном фото [fs'e kraski os'en'i v adnom foto] - All colors of autumn in one photo
Từ khóa: Thời gian
07.10.2016

Встречаю первые октябрьские холода

Встречаю первые октябрьские холода
Встречаю первые октябрьские холода
[fstr'ichayu p'ervye akt'abr'skie khalada]
I'm meeting the first cold weather of October
13.09.2016

Осень

Осень
Посмотрите, это прекрасная осень! [pasmatr'it'e, ehta pr'ikrasnaya òs'in'] - Look at this lovely autumn!
Доброе утро! [dòbraje ùtra]

осень [òsin']
Từ khóa: Thời gian
16.08.2016

Лето

Лето
Лето пролетает быстро как выходные: июнь - это пятница, июль - суббота, август - воскресенье...

Summer goes fast like weekend: june is Friday, july is Saturday, august is Sunday...

пятница [p'àtnitsa]июнь [iyùn']

июль [iyùl']

август [àfgust]
Từ khóa: Thời gian
05.12.2015

Палиндром

Палиндром
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число [chislo]слово [slòva]

пример [primèr]

читать [chitat`]

можно [mozhno]

сначала [snachala]
Từ khóa: Ngữ pháp
07.09.2015

Читаю книгу

Читаю книгу
Настоящее время (Present Tense) Я читаю по 2 страницы в день [ja chitàju pa dvè stranìtsi v dèn'] - I read 2 pages a day.

Прошедшее время (Past Tense) Я вчера прочитал 35 страниц [ja vcherà prachitàl tritsat' piàt stranìts] - I read 35 pages yesterday.

прочитал [prachitàl] - (I, he) read (masculine gender, singular) / прочитала [prachitàla] - (I, she) read (feminine gender, singular)


вчера [vcherà]

Từ khóa: Ngữ pháp
05.09.2016

Цитата об осени

Цитата об осени
Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе — отсутствие весны…
[nì òsin' v nashej grusti vinavàta a lish v dushè atsùtstvije visnì] -
Not the fall is guilty of our sadness but only the lack of spring in the soul …

осень [òsin']

грусть [grùst']

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này