You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Снежинка из бумаги

Снежинка из бумаги
Снежинка из бумаги - Paper snowflake

снежинка [snizhìnka] - snowflake
снег [snèk]


ожидание [azhidànije] - expectation
реальность [riàl'nast'] - reality

Những tin tức khác với chủ đề này: Các ngày lễ, Thiên nhiên

20.10.2016

Сибирь

Сибирь
Сибирь [s'ib'ir'] - Siberia
Сибирский [s'ib'irskij] - Siberian

Лёгкие нашей планеты [l'yohkie nashej plan'ety] - Lungs of our planet
Từ khóa: Thiên nhiên
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
11.10.2016

Романцевские горы

Романцевские горы
Романцевские горы, Тульская область, Россия
Romantsevskie mountains, Tula Region, Russia
04.10.2016

Последние лучи солнца

Последние лучи солнца
Последние лучи солнца над Мутновским вулканом, Камчатка, Россия

The last rays of the sun over the Mutnovsky volcano, Kamchatka, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
27.09.2016

Закат на мысе Капчик

Закат на мысе Капчик
Закат на мысе Капчик, около посёлка Новый Свет, Россия
Sunset at Cape Kapchik, near the village of Novy Svet, Russia
27.09.2016

День работников дошкольного образования

День работников дошкольного образования
День работников дошкольного образования празднуется в России ежегодно 27 сентября. Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Создание праздника было поддержано авторами большинства дошкольных программ, педагогами детских садов и многими родителями.

Day of preschool education workers is celebrated in Russia annually on September 27. The idea of this holiday is in helping society to pay more attention to kindergarten and to the preschool childhood in general. Сreation of a holiday has been supported by authors of the majority of preschool programs, teachers of kindergartens and many parents.


помочь [pomoch`]


внимание [vnimànije]
Từ khóa: Các ngày lễ
25.09.2016

Cтрана берёзового ситца

Cтрана берёзового ситца
Россия - страна берёзового ситца [ras'iya - strana biryozavava sitsa] Russia - the country of birch chintz
24.09.2016

Архыз

Архыз
Архыз. Россия.
Arkhyz. Russia.
Từ khóa: Thiên nhiên
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này