You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Знакомство

Знакомство
Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ]


Я люблю путешествовать. [ya l'ubl'ù putishèstvavat']

Пойдём танцевать? [pajd'òm tantsivàt']


Другие фразы для знакомства
Other phrases for acquaintance
http://www.ruspeach.com/phrases/188/
Từ khóa: Làm quen

Những tin tức khác với chủ đề này: Làm quen

08.09.2016

Я спасу тебя, моя принцесса!

Я спасу тебя, моя принцесса!
Я спасу тебя, моя принцесса! [ya spasu t'eb'a, maya pr'intsesa] - I'll save you my Princess!

Теперь мы друзья навеки! [tiper' my druz'ya nav'eki] - Now we are friends forever!

Друзья? [druz'ya] - Friends?

Она твоя, ты победил [ana tvaya, ty pab'edil] - It's yours, you won
11.06.2016

Танец

Танец
Можно пригласить вас на танец? - Can I ask you to a dance?

приглашать на танец - ask to a dance
приглашать [priglashàt']

танец [tànits]
08.06.2016

Алкоголь

Алкоголь
Дружите ли вы с алкоголем? Are you friends with alcohol?
Нет, не дружу. Но связь поддерживаю. - No, we are not friends. But we keep in touch.

дружить [druzhìt’] - to be friends
дружба [drùzhba]

поддерживать связь [paddèrzhivat’ sv’às’] - keep in touch
16.03.2016

Знакомый

Знакомый
быть знакомым с чем-либо [b`yt' znakòmym s chèm-liba]

друг [drùk]


Từ khóa: Làm quen
28.02.2015

Общение

Общение
Фразы, которые помогут: Phrases that will help:Что это значит? [shto èhta znàchit]


Từ khóa: Làm quen
27.01.2016

Знакомство

Знакомство
Знакомство. Acquaintance:

Евгений [jifgènij]


Другие фразы для знакомства
Other phrases for acquaintance
http://www.ruspeach.com/phrases/188/
Từ khóa: Làm quen
21.01.2016

Как начать разговор

Как начать разговор
Как начать разговор с незнакомцем? How to start a conversation with a stranger?

Другие фразы для знакомства
Other phrases for acquaintance
http://www.ruspeach.com/phrases/188/
Từ khóa: Làm quen
24.12.2014

Русские имена

Русские имена
Русские мужские имена, которые многие произносят неверно:
Russian male names that many people pronounce wrong:

Борис [barìs]

Виталий [vitàlij]

Евгений [jifgènij]Иван [ivàn]

Игорь [ìgar']

Сергей [sirgèj]

Từ khóa: Làm quen
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này