You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Когда много снега

Когда много снега
Когда много снега... When there is a lot of snow...

снег [snèk]

черепаха [chiripàkha]

Những tin tức khác với chủ đề này: Động vật, Thời tiết, Thiên nhiên

20.10.2016

Сибирь

Сибирь
Сибирь [s'ib'ir'] - Siberia
Сибирский [s'ib'irskij] - Siberian

Лёгкие нашей планеты [l'yohkie nashej plan'ety] - Lungs of our planet
Từ khóa: Thiên nhiên
20.10.2016

Когда меня спрашивают сложный ли русский язык

Когда меня спрашивают сложный ли русский язык
Когда меня спрашивают сложный ли русский язык, я показываю как пишется слово "Шиншилла"

When people ask me whether Russian a hard language to learn, I show how to spell the word "Chinchilla"
Từ khóa: Động vật
20.10.2016

Интересные факты об акулах

Интересные факты об акулах
Акулы обитают на нашей планете более 400 млн. лет. У акул отсутствуют болевые импульсы, их организм вырабатывает специальное вещество, которое блокирует все болевые ощущения. Длительность беременности акулы составляет 3.5 года (это больше, чем у слонов). Самый маленький размер акулы составляет 15 см, а самый большой – до 12 метров.

Sharks live on our planet more than 400 million years. Sharks have no pain impulses, their organism produces special substance which blocks all pain. Duration of shark pregnancy is 3.5 years (more than elephants'). The smallest shark is 15 cm, and the biggest one is up to 12 meters.
большой [bal'shòj]

больше [bol`she]


Từ khóa: Động vật
18.10.2016

Скоро выпадет снег

Скоро выпадет снег
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
14.10.2016

Уже скоро

Уже скоро
Уже скоро [uzhe skora] - Soon
Từ khóa: Thời tiết
14.10.2016

Присядь и объясни

Присядь и объясни
Присядь и объясни мне, почему у других котов уши больше моих
[pr'is'yat' i ob"yasn'i mn'e, pachimu u drugikh katof ushi bol'she maikh]
Sit down and explain to me why the other cats' ears are bigger than mine
Từ khóa: Động vật
13.10.2016

Вечер

Вечер
дождь [dòzht']


Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht']

Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này