You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

В книжном

В книжном
Русская классика - Russian classics.

Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga]

Я возьму эту книгу. [ya vaz'mù èhtu knìgu]


Từ khóa: Trong cửa hàng

Những tin tức khác với chủ đề này: Trong cửa hàng

06.11.2015

Просит купить

Просит купить
Просит купить ему новую игру [prosit kupit' emu novuyu igru] - Asks to buy him a new game
игра [igra]30.09.2015

Мыло для рук и мыло для тела

Мыло для рук и мыло для тела
- Могу ли я Вам помочь?
- Да.
- В чем разнице между мылом для рук и мылом для тела.
- Ну, одно для рук, а другое для Вашего тела.

- Can I help you?
- Yes.
- What is the difference between soap for hands and soap for body.
- Well, one soap for hands and one for your body.
05.03.2015

Бесполезный

Бесполезный
На эти деньги можно было купить енота, а ты потратил их на какой-то бесполезный айфон.
With this money you could've bought raccoon, but you spent it for some useless iPhone.

бесполезный [bispalèznyj] - useless
тратить [tràtit']
Từ khóa: Trong cửa hàng
12.12.2015

В книжном

В книжном

Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga]

Я возьму эту книгу. [ya vaz'mù èhtu knìgu]


Другие фразы на тему "В магазине"
Other phrases for the topic "In a shop"
http://www.ruspeach.com/phrases/229/
Từ khóa: Trong cửa hàng
04.04.2014

на кассе

на кассе
На кассе. At the counter:

Вы в очереди? [vy v òchiridi]

Могу я вам помочь? [magù ya vam pamòch`]
Вам нужен пакет? [vam nùzhin pakèt]

Từ khóa: Trong cửa hàng
06.09.2016

Типы магазинов

Типы магазинов
Типы магазинов - Types of stores

овощной магазин [avashhnòj magazìn]


парфюмерия [parf’umèriya]

канцелярские товары [kantsil’àrskii tavàry]
галантерея [galantirèya]
05.03.2014

Types of stores

Types of stores
Types of stores:   

универмаг [univirmàg] - department store
супермаркет [supirmàrkit] - supermarket
булочная [bùlashnaya] - bakery
кондитерская [kandìtirskaya] - confectioner's
аптека [aptèka] - pharmacy
парикмахерская [parikmàkhirskaya] - hairdresser's
магазин одежды [magazìn adèzhdy] - clothes shop
химчистка [khimchìstka] - dry-cleaner's
20.08.2016

В книжном магазине - At a bookstore

В книжном магазине - At a bookstore
В книжном магазине - At a bookstoreМогу я вам помочь? [magù ya vam pamòch`]


Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga]

Я возьму эту книгу. [ya vaz'mù èhtu knìgu]

Вы в очереди? [vy v òchiridi]
Вам нужен пакет? [vam nùzhin pakèt]
Từ khóa: Trong cửa hàng
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này