You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Нравится

Нравится
Ей это нравится - She likes that

Từ khóa: Động từ

Những tin tức khác với chủ đề này: Động từ

09.10.2016

Полёт на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
19.02.2016

Обмануть

Обмануть
супер ставка [super stafka] - super bet


обман [abmàn]
Từ khóa: Động từ
07.07.2015

Выпускать

Выпускать
2018 год: Apple выпустил блендер.
Year 2018: Apple released blender.

выпускать [vypuskàt'] - release
Từ khóa: Động từ
18.06.2016

Неожиданно

Неожиданно
неожиданно [niazhìdanna] - unexpectedly, suddenly
ожидать [azhidàt'] - expect
Từ khóa: Động từ
16.06.2015

Похожи

Похожи
Похожи? - Do they look alike?

быть похожим [byt' pakhòzhim] — resemble, be alike
Từ khóa: Động từ
15.06.2016

"есть" и "кушать"

"есть" и "кушать"
"есть" и "кушать". В чём разница?

Глаголы "есть" и "кушать" — синонимы. Оба слова имеют значение «принимать пищу, употреблять в пищу». Глагол "есть" - употребляется везде. А глагол "кушать" можно использовать только как вежливое приглашение гостя к столу или при обращении к детям или близким людям

Ты поел? - звучит грубее и официальнее.
Ты покушал? - звучит мягко и по-домашнему.


"есть" and "кушать". What is the difference?

Verbs "есть" and "кушать" are synonyms. Both have the meaning of "to have a meal, to consume". A verb "есть" is used everywhere. And a verb "кушать" can be used only as a polite invitation for a guest to eat or when addressing children or loved ones.

Did you eat?:
Ты поел? [ty pajèl] - sounds stricter and official.
Ты покушал? [ty pakùshal] - sounds softy and home-style.
10.06.2016

Мешать

Мешать
Он мешал делать мне домашнюю работу.
He was distracting me from doing my homework.

мешать [mishàt']
Từ khóa: Động từ
02.06.2016

Терять и находить

Терять и находить
Когда потерял свой телефон в диване и не можешь найти.
When you lost your phone in a sofa and can't find it.

потерять [patir'àt']

найти [najtì]
Từ khóa: Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này