You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Ждать

Ждать
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Don’t go there. You will get into troubles there. (literal translation: Troubles are waiting for you there. )

- Ну как же туда не ходить? Они ведь ждут.
- How can I not go there knowing that they are waiting?

ждать [zhdàt']

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Động từ

09.10.2016

Полёт на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
19.02.2016

Обмануть

Обмануть
супер ставка [super stafka] - super bet


обман [abmàn]
Từ khóa: Động từ
26.12.2015

Злой и добрый

Злой и добрый
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда [fsigdà]


Евгений [jifgènij]

добрый [dòbryj]

злой-добрый [zlòj-dòbryj]

слабые стороны [slàbyje stòrany]

Từ khóa: Trích dẫn
18.12.2015

Морщины

Морщины
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

здесь [sdès']
Từ khóa: Trích dẫn
13.12.2015

О путешествиях

О путешествиях
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только [tòl'ka]

Từ khóa: Trích dẫn
12.12.2015

Проблема

Проблема
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein


решить [rishìt']

нельзя [nel`zya]

Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh]
Từ khóa: Trích dẫn
02.10.2015

Колбасный дождь

Колбасный дождь
Боже, пошли мне колбасный дождь [bòje pashlì mne kalbàsnij dòjd'] - God, send me a sausage rain!
и молочный град [malòchnij grad] - and a milk hail!
28.09.2015

Красивые глаза

Красивые глаза
- У тебя такие красивые глаза.
- но это же просто точки в круге!

- You have such beautiful eyes.
- But it's just points in circles!

глаза [glazà]


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này