You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Воспитывать

Воспитывать

Tác giả của bức ảnh: Carlos Carreno

Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя.
Do not raise your children, anyway they are going to be like you. Raise yourself.

воспитывать [vaspìtyvat'] - raise, bring up, educate
дети [dèti]

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Gia đình

27.07.2016

О чем переживают родители

О чем переживают родители
О чем переживают родители [a chyom p'er'ezhivayut rad'it'el'i] - What parents worry about

У тебя всё хорошо? [u t'eb'ya fs'yo kharasho] - Are you all right?

Где мой йогурт? [gd'e moi jogurt] - Where is my yogurt?
Từ khóa: Gia đình
10.07.2016

Маленькая красотка

Маленькая красотка
Кто моя маленькая красоточка? [kto maya mal'en'kaya krasotachka] - Who's my little beauty?
Кого мама сильно любит? [kavo mama sil'no l'yub'it] - Who mom loves so much?
А кто у нас хочет поиграть? [a kto u nas khochet paigrat'] - And who wants to play?
02.06.2016

Николай II

Николай II
Король Великобритании Георг V вместе с двоюродным братом - российским императором Николаем II

King George V of Great Britain together with his cousin - the Russian Emperor Nicholas II


Từ khóa: Gia đình
26.12.2015

Злой и добрый

Злой и добрый
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда [fsigdà]


Евгений [jifgènij]

добрый [dòbryj]

злой-добрый [zlòj-dòbryj]

слабые стороны [slàbyje stòrany]

Từ khóa: Trích dẫn
18.12.2015

Морщины

Морщины
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

здесь [sdès']
Từ khóa: Trích dẫn
13.12.2015

О путешествиях

О путешествиях
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только [tòl'ka]

Từ khóa: Trích dẫn
12.12.2015

Проблема

Проблема
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein


решить [rishìt']

нельзя [nel`zya]

Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh]
Từ khóa: Trích dẫn
02.10.2015

Колбасный дождь

Колбасный дождь
Боже, пошли мне колбасный дождь [bòje pashlì mne kalbàsnij dòjd'] - God, send me a sausage rain!
и молочный град [malòchnij grad] - and a milk hail!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này