You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Подпись

Подпись
Подпись в паспорте [pòtpis' f pàsparti] - Signature in a passport

паспорт [pàspart]Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh

09.06.2016

Утро

Утро
Доброе утро, планета! [Dobràje ùtra, planèta]

Хорошего вам настроения! [kharòshiva vam nastrajèniya]

31.05.2015

Работа и отдых

Работа и отдых
Отдых для настоящих мужчин - Rest for real men
Высокооплачиваемая работа для девушек - High-paid job for girls

отдых [òtdykh]

28.05.2016

Честность

Честность
Собеседование. Interview:

Какое ваше самое худшее качество? - What is your worst quality?
Честность. - Honesty.
Не думаю, что честность это прямо так плохо. - I don't think that honesty is that bad.
Мне всё равно, что ты там думаешь. - I don't care what you think.

честный [chèstnyj]


Фразы для собеседования:
Phrases for the interview:
http://www.ruspeach.com/phrases/226/
31.03.2016

Расходы

Расходы
Привык всегда записывать свои расходы:
I got used to always write down my expenses:

1.
2.
газета [gazèta]

3. Не помню куда - Don't remember what for

* руб. = rubles
15.03.2016

Серьёзный разговор

Серьёзный разговор
В нынешней жизни так: если нет смайликов, то разговор серьёзный.
- In modern life it is so: if there are no smileys, it means that the conversation is serious.

разговор [razgavòr] - conversation
24.02.2016

Поступление средств

Поступление средств
Нет ничего романтичнее, чем просыпаться от смски о приходе средств на карточку.
There is nothing more romantic then being woken up by the text-message about moneys arrived in your credit card.

средства [srètstva] - moneys, funds
карточка [kàrtachka] - (credit) card
30.01.2016

Перезаправлять принтер

Перезаправлять принтер
перезаправлять принтер [pirizapravl'àt' prìntehr] - to refill a printer
27.01.2016

Комикс о коте-бизнесмене

Комикс о коте-бизнесмене
Комикс о коте-бизнесмене. A comics about a business cat:

Джанет? - Janet?
Отмени мою встречу на 10 часов. [atminì mayù vstrèchu na dèsit' chisòf]


Я опоздаю. [ya apazdàyu]

Да. Да, это произошло снова. - Yeah. Yeah, it happened again.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này