You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Все под рукой

Все под рукой
Находчивые женщины знают, как всегда держать нужные вещи под рукой и ничего не терять [nahòdchivie jènchini znàjut kak vsegdà derjat' nùjnie vèshi pad rukòj i nichìvo ni tiriàt'] - Resourceful women always know how to hold the necessary things near and lose nothing
ничего [nichivò]

держать [dirzhat`]

всегда [fsigdà]

женщина [zhèhnsshina]

потерять [patir'àt']
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

26.12.2015

Злой и добрый

Злой и добрый
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда [fsigdà]


Евгений [jifgènij]

добрый [dòbryj]

злой-добрый [zlòj-dòbryj]

слабые стороны [slàbyje stòrany]

Từ khóa: Trích dẫn
18.12.2015

Морщины

Морщины
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

здесь [sdès']
Từ khóa: Trích dẫn
13.12.2015

О путешествиях

О путешествиях
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только [tòl'ka]

Từ khóa: Trích dẫn
12.12.2015

Проблема

Проблема
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein


решить [rishìt']

нельзя [nel`zya]

Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh]
Từ khóa: Trích dẫn
02.10.2015

Колбасный дождь

Колбасный дождь
Боже, пошли мне колбасный дождь [bòje pashlì mne kalbàsnij dòjd'] - God, send me a sausage rain!
и молочный град [malòchnij grad] - and a milk hail!
28.09.2015

Красивые глаза

Красивые глаза
- У тебя такие красивые глаза.
- но это же просто точки в круге!

- You have such beautiful eyes.
- But it's just points in circles!

глаза [glazà]


22.09.2016

Люди говорят

Люди говорят
Люди говорят, что ты изменился, когда ты просто перестал себя вести как им хочется.. [l'ùdi gavar'àt shto ti izminìls'a kagdà ti pròsta piristàl vistì sibià kak im hòchitsa] - People say that you've changed when you simply stopped behaving as they wish.
Từ khóa: Trích dẫn
22.09.2016

Хороший человек

Хороший человек
Если ты хороший человек, это не значит, что все тебя будут любить [jèsli ti haròshij chilavèk èta jeshò ni znàchit cto vse tibià bùdut liubìt'] - If you are a good person, it doesn't mean that everybody will love you.

© Сергей Бодров/Sergey Bodrov

человек [chilavèk]

хороший [kharoshij]

Сергей [sirgèj]

любить [lyubìt']

значит [znachit]
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này