You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Приметы 10 января

Приметы 10 января
Есть несколько русских народных примет, связанных с 10 января. Вот некоторые из них: "Кошка спит долго и крепко – к теплу", "Собака валяется на снегу – жди снегопада, метели", "Безветрие и много инея на деревьях - год будет добрым".

There are some Russian national signs connected with January 10. Here some of them: "The cat sleeps long and tight – it will be warm", "The dog rolls on snow – wait for snowfall, for blizzard", "No wind and a lot of hoarfrost on trees means that the year will be kind".

собака [sabàka]

кошка [kòshka]

Từ khóa: Thời tiết

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết

26.10.2016

В Кусковском лесопарке

В Кусковском лесопарке
Мокрое туманное настроение в Кусковском лесопарке, Москва, Россия
[mokrae tumanoe nastraen'ie v kuskofskom l'esapark'e]
There is wet misty mood in Kuskovsky forest Park, Moscow, Russia
Từ khóa: Thời tiết
18.10.2016

Скоро выпадет снег

Скоро выпадет снег
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
14.10.2016

Уже скоро

Уже скоро
Уже скоро [uzhe skora] - Soon
Từ khóa: Thời tiết
13.10.2016

Вечер

Вечер
дождь [dòzht']


Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht']

Từ khóa: Thời tiết
09.10.2016

В Омске 6 октября выпал первый снег

В Омске 6 октября выпал первый снег
В Омске 6 октября выпал первый снег. По прогнозам метеорологов, в Москве первый снег может выпасть уже 9 октября.

The first snow fell In Omsk on October 6. According to the forecasts of meteorologists, in Moscow, the first snow may fall already on October 9.
Từ khóa: Thời tiết
08.10.2016

Погода осенью

Погода осенью
Погода [pagoda] - weather
Летом [l'etam] - In summer
Осенью [os'en'yu] - In autumn
Từ khóa: Thời tiết
07.10.2016

Туманный Санкт-Петербург

Туманный Санкт-Петербург
Туманный Санкт-Петербург, Россия
Misty St. Petersburg, Russia
19.07.2016

Шикарный снимок

Шикарный снимок
Шикарный снимок недавней ночной грозы в Москве, Россия

Awesome picture of the recent night thunderstorm in Moscow, Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này