quay lại
Evgeny Stasenko
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: Evgs2@yandex.ru
  • Skype: Eugeneru2

Ngôn ngữ thứ hai:


Evgeny Stasenko

Hi there!
I am going to teach you from the beginning to the advanced level of Russian. I am a native speaker of Russian at the moment living in Moscow. I've been teaching Russian for more than 5 years. I do skype sessions as well as face to face lessons. Don't hesitate to contact me today! Hope to hear from you soon!

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này