You can change this website language: English
quay lại
Leyla D.
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: leyla.dos@yandex.ru

Ngôn ngữ thứ hai:
Leyla D.

Hello Everyone!

Would you like to learn Russian? 
I want to offer Russian language lessons with native speaker in Omsk or via Skype

You'll improve your Pronunciation, writing, grammar, speaking, reading and conversational skills. 

If you have any questions, please feel free to contact me.

Omsk State University (Russia) - philology faculty
University of Rochester (USA) - courses

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này