quay lại
Elena Dubrovskaya
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: schitat.do.sta@gmail.com

Ngôn ngữ thứ hai:


Elena Dubrovskaya

Преподаватель русского языка как иностранного
стаж работы - 4 года

элементарный и базовый уровни, лингвострановедение.

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này