Шаг за шагом

1
Шаг за шагом [shag za shagom] - 逐步地

逐步地、慢慢地。意思是某人逐渐地达到自己的目的;不着急,可是很努力。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能