Не мытьем, так катаньем

1
Не мытьем, так катаньем [ne myt`em, tak katan`em] - 用种种方法来

不管怎样;用各种各样的可行的方法。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能