месяц


翻译:
拼写: [mèsits]

使用示例

Я пробуду в стране одну неделю (две недели, один месяц). [ya prabùdu v stranè adnù nidèlyu (dvè nidèli, adìn mès'ats)] - 我在国内呆一个星期(两个星期,一个月)。
翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能