Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Герб России

11 апреля 1857 года император Александр II утвердил герб Российской империи, который представлял собой двуглавого орла. Этот герб просуществовал до 1917 года. В 1917 году все знаки отличия, в том числе герб, были упразднены специальным декретом. Двуглавый орел вернулся только в 1993 году, когда Указом Президента был введен новый государственный герб – двуглавый орел, рисунок которого был выполнен на основе герба Российской империи.

On April 11, 1857 the emperor Alexander II has approved the coat of arms of the Russian Empire which represented a two-headed eagle. This coat of arms has existed till 1917. In 1917 all distinctions, including the coat of arms, have been abolished by the special decree. The two-headed eagle has returned only in 1993 when the Decree of the President has entered the new State Emblem - a two-headed eagle whose drawing has been executed on the basis of the coat of arms of the Russian Empire.
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία