Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Граффити

Граффити с изображением Майи Плисецкой в центре Москвы

Graffiti with the image of Maya Plisetskaya in Moscow
Ετικέτες: Ρώσοι, Τέχνη

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρώσοι, Τέχνη

В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Фотография, победившая в конкурсе "ЛЕГО" [fatagrafiya, pabidifshaya f konkurse "lega"] - The photo that won the "LEGO" contest
Ετικέτες: Τέχνη, Inventions, Culture
Русский народ создал самое большое количество сказок и сказочных персонажей по сравнению с другими европейскими народами. Одна из самых популярных сказок - это «Емеля-дурак». В советское время по этой сказке был снят мультфильм. Однако, кроме этой сказки есть и другие очень популярные русские сказки: "Колобок", "Иван Царевич и серый волк", "Морозко" и многие другие.

Russian people have created the most large number of fairy tales and fairy tale characters in comparison with other European peoples. One of the most popular fairy tales is "Emelya-durak". In Soviet period according to this fairy tale the animated film has been shot. However, except this fairy tale there are also other very popular Russian fairy tales: "Kolobok", "Ivan Tsarevich and a gray wolf", "Morozko" and many others.

сказка
[skàska]
серый
[seryj]
народ
[narot]
Ετικέτες: Τέχνη, Literature
Скрапбукинг - это вид рукодельного искусства, который заключаеся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей.

Scrapbooking is a type of amateur art which consisting in production and registration of family or personal photo albums. This type of creativity represents a way of storage of personal and family history in the form of photos, newspaper cuttings, drawings, records and other memorable trifles.

фотограф
[fatògraf]
фотоальбом
[fotaal'bòm]
семейный
[simejnyj]
памятник
[pamyatnik]
история
[istoriya]
Ετικέτες: Τέχνη, Χόμπι, Inventions
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία