Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Ледокол Илья Муромец

Новый ледокол проекта «Илья Муромец» спустили на воду сегодня в полдень в Санкт-Петербурге (Россия). Он сможет эффективно выполнять задачи в арктических морях в сложной ледовой обстановке. Ледокол способен преодолевать ледовое поле толщиной до 80 см и сможет отправляться в автономное плавание длительностью до двух месяцев.

New icebreaker project "Ilya Muromets" for Russia was launched at noon today in St. Petersburg (Russia). It will be able to effectively perform tasks in the Arctic sea in difficult ice conditions. The icebreaker is able to overcome the ice thickness of 80 cm and can go in autonomous navigation for up to two months.
Ετικέτες: Ρωσία, Inventions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Inventions

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Конфетти — это разноцветные, обычно бумажные кружочки мелкого размера, которые являются важным атрибутом праздников, балов, карнавалов, триумфальных шествий, дней рождения и свадебных торжеств. Слово конфетти имеет итальянское происхождение и означает изделие из сахара. Раньше конфетти представляло собой различные сладости.

Confetti are multi-colored, usually paper circles of small size which are important attribute of holidays, balls, carnivals, triumphal processions, birthdays and wedding celebrations. The word of confetti has the Italian origin and means a product made from sugar. Erlier confetti represented various sweets.

сахар
[sahar]
размер
[razmer]
праздник
[pràznik]
раньше
[ràn'she]
Ετικέτες: Inventions
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία