Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Цвет глаз

У тебя красивые глаза! [U tibyà krasìvyi glazà] – You have beautiful eyes!
Какого цвета у тебя глаза? [Kakòva tsvèta u tibyà glazà] – What is your eye colour?
цвет глаз [tsvet glas] – eye colour
голубые [golub`yi] - blue
карие [kàrii] - brown
зелёные [zilyònyi] - green
серые [sèryi] - grey
Ετικέτες: Εμφάνιση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Εμφάνιση

Пора бы тебе уже начать носить доспехи [para by tibe uzhe nachat' nasit' daspekhi] - It's time for you to start wearing armor

Но как же тогда все узнают, что у меня такой потрясный пресс? [no kak zhe takda vse uznayut, chto u min'a takoj patryasnyj pr'es?] - But how everyone will know that I have such incredible abs?
Гусиная кожа — это небольшие пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже человека, непроизвольно возникающие в случаях, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение. Название «гусиная кожа» действительно происходит от сравнения с кожей гусей. Перья у гусей произрастают из уплотнений в эпидермисе, которые имеют сходство с человеческими волосяными фолликулами. Если выдернуть гусиные перья, на их местах остаются выступы.

The goose-pimples are the small pimples at the basis of small indumentum on skin of a human which are involuntarily arising in cases when an organism is cold or a person experiences strong emotional excitement. In fact the name "goose-pimples" comes from comparison with leather of geese. Feathers at geese grow from infiltations in epidermis which have similarity to human hair follicles. If pulling out goose quills, on their places there are ledges.

человек
[chilavèk]
холодно
[khòladna]
название
[nazvanie]
действительно
[distvitel`no]
Ετικέτες: Εμφάνιση
Среди народных средств, которые являются эффективными против пигментации на лице, можно перечислить: огуречный сок или лосьон, маски из молочных продуктов (кефир, йогурт, простокваша), лимонный сок, сок черной смородины, отвар петрушки.

Among folk remedies which are effective against face pigmentation it is possible to list: cucumber juice or lotion, masks from dairy products (kefir, yogurt, curdled milk), lemon juice, blackcurrant juice, parsley broth.

против
[protif]
кефир
[kifìr]
продукты
[pradukty]
народный
[narodnyj]
Ετικέτες: Εμφάνιση, Υγεία
Косметическая бадяга - лекарственное средство, препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Его источником являются колонии пресноводных губок. Это средство эффективно против синяков, гематом, пигментных пятнах и неровностей кожи.

Cosmetic fresh-water sponge is a medicine, a drug of animal origin possessing local irritating, antiinflammatory and analgetic action. Its source are colonies of fresh-water sponges. This agent is effective against ecchymoses, hematomas, a nevus pigmentosus and skin roughnesses.

против
[protif]
действие
[deistvie]
Ετικέτες: Εμφάνιση, Υγεία
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία