Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Чтение

Чтение хороших книг— это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам лучшие свои мысли...

[Chtènije kharòshikh knik — èhta razgavòr s sàmymi lùchshimi l'ud'mì prashètshikh vrim'òn, i pritòm takòj razgavòr, kagdà anì saapshhàyut nam lùchshii svai m`ysli]

The reading of all good books is indeed like a conversation with the noblest men of past centuries who were the authors of them, nay a carefully studied conversation, in which they reveal to us none but the best of their thoughts...
© Рене Декарт/René Descartes

читать
[chitat`]
книга
[kniga]
лучше
[lùchshi]
люди
[lyùdi]
время
[vrèm'a]
разговаривать
[razgavàrivat']
сообщать
[soobshat']
Пусть сбываются все мечты [pust' sbyvayutsya vse michty] - Let all dreams come true
Ετικέτες: Architecture
Шлем - это средство защиты головы воина от повреждений от холодного и огнестрельного оружия. Первые примитивные шлемы первобытных людей были сделаны из дерева, бересты, сплетённых прутьев, кожи, а также шкур животных. Позднее появились металлические шлемы, а также шлемы из драгоценных металлов (серебра и золота). Золотые шлемы были найдены в гробницах шумерских царей.

Helmet is a security protection of the head of a soldier from the damages against cold weapon, later - fire weapon. The first primitive helmets of primitive people were made of tree, birch barks, weaved rods, skin, and also skins of animals Later there were found metal helmets, and also helmets from precious metals (silver and gold). Gold helmets have been found in tombs of Sumer tsars.

металл
[mital]
холодный
[khalòdnyj]
серебро
[sirebro]
оружие
[aruzhie]
золотой
[zolotoj]
защитить
[zashitit`]
животное
[zhivotnoe]
деревянный
[dirivyanyj]
Ετικέτες: Inventions
Бирюзовая Катунь - это хорошо известный туристический комплекс в Алтайском крае (Россия). Он был создан в 2007 году для развития экологического, оздоровительного, водного, спортивного туризма и других видов туризма в Алтайском крае. На территории комплекса есть искусственное озеро для купания и рыбной ловли, два горнолыжных спуска, круглогодичные гостиничные комплексы, парк экстремальных развлечений, пасека, выставочные помещения, магазины и кафе.

Turquoise Katun is a well known tourist complex in Altai Krai (Russia). It was created in 2007 for development of ecological-, health-, water-, sports- tourism and other types of tourism in Altai Krai. In the territory of the complex there are artificial lake for bathing and fishing, two ski slopes, hotel complexes, the park of extreme entertainments, an apiary, exhibition facilities, shops and cafe.

туризм
[turizm]
озеро
[òzira]
магазин
[magazin]
экологический
[ehkalagichiskij]
развитие
[razvìtije]
Ετικέτες: Showplaces
Сегодня диетологи рекомендуют не употреблять хлеб со всеми продуктами. Хлеб хорошо сочетается с любой зеленью (салат, щавель, лук, петрушка, укроп), с кашами, с некоторыми овощами (капуста и огурец, фасоль и сладкий перец), с молочными и с кисломолочными продуктами, например, кефиром и йогуртом, молоком и ряженкой.

Today nutritionists recommend not to use bread with all products because it is not combined with some food. Bread is well combined with any greens (salad, sorrel, onions, parsley, fennel), with porridges, with some vegetables (cabbage and cucumber, haricot and sweet pepper), with dairy and with fermented milk products, for example, kefir and yogurt, milk and fermented baked milk.

употреблять
[upatribl'at`]
сладкий
[slàdkij]
салат
[salàt]
перец
[pèrits]
огурец
[agurèts]
кефир
[kifìr]
капуста
[kapùsta]
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία