Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

В чем дело

Ссора [sora] - Quarrel

В чем дело?
[v chom dèla]
Ты что с ума сошел?
[ty shto s umà sashòl]
Да как ты смеешь!
[da kak ty smèjish']
И кто виноват?
[i kto vinavàt]
Не вини меня в своих проблемах!
[ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh]
Это не твое дело!
[èhto ni tvayò dèla]
Держись подальше от меня!
[dirzhìs` padàl`shi ot minyà]
Оставь меня в покое!
[astàv` minyà v pakòi]
Вы слишком далеко зашли!
[vy slìshkom dalikò zashlì]
Жирафы - это самые высокие наземные животные на планете. Они являются единственными животными, которые не умеют зевать. Однако жирафы умеют издавать много интересных звуков. Они умеют мычать, шипеть, рычать и свистеть. Длина языка жирафа - пятьдесят сантиметров. Его язык абсолютно черный. Хвост жирафа тоже очень длинный и равен двум с половиной метрам. Рисунок на шкуре жирафа уникален, как отпечатки пальцев у людей. Жирафы умеют бегать со скоростью пятьдесят пять километров в час.

Giraffes are the highest land animals on the planet. They are the only animals who aren't able to yawn. However giraffes are able to make many interesting sounds. They are able to low, hiss, growl and whistle. Tongue length of a giraffe is fifty centimeters. His tongue is absolutely black. The tail of a giraffe is very long too and it is two and a half meters. The drawing on a skin of a giraffe is unique as human fingerprints. Giraffes are able to run with a speed of fifty five kilometers per hour.

хвост
[khvòst]
скорость
[skòrast']
рисунок
[risunak]
зевать
[zivàt']
длинный
[dlìnij]
бегать
[bègat']
половина
[palavina]
животное
[zhivotnoe]
единственный
[edinstvenyj]
высокий
[vysokij]
Ετικέτες: Ζώα
24 января 1926 года родилась Маркина Ольга Александровна. Это советская и российская киноактриса, исполнительница эпизодических киноролей. Самые известные фильмы с участием Ольги Маркиной: "Инопланетянка", "Риск — благородное дело", "Сельский врач", "Тихий Дон", "Верные друзья", "Первое свидание", "Грешница" и многие другие.

On January 24, 1926 Markina Olga Aleksandrovna was born. This is a Soviet and Russian film actress, a performer of bit movie parts. The most famous movies with Olga Markina's participation are: "Alien", "Risk — a noble business", "The rural doctor", "Quiet Don", "Loyal friends", "The first appointment", "Sinner" and many others.

фильм
[fil`m]
тихий
[tikhij]
сельский
[sel`skij]
многие
[mnogie]
Ετικέτες: Birthdays Today
24 января 1967 года родилась Ипатова Татьяна Юрьевна. Это певица и актриса, автор музыки и текстов, лидер группы "Shanty Voice". Фильмы с участием Татьяны Ипатовой: "А в России опять окаянные дни" (главная роль), "Твербуль", "Путана", "Сделай мне больно", "Удаленный доступ", "Лучшее время года".

On January 24, 1967 Ipatova Tatyana Yurevna was born. This is a singer and an actress, an author of music and texts, a leader of the Shanty Voice group. Movies with Tatyana Ipatova's participation are: "And in Russia again damned days" (leading role), Tverbul, "Prostitute", "Hurt me", "Remote access", "The best season".

фильм
[fil`m]
текст
[tekst]
певица
[pivìtsa]
опять
[ap'àt']
лучше
[lùchshi]
время
[vrèm'a]
больно
[bol`no]
автор
[aftor]
музыка
[muzyka]
группа
[grupa]
Ετικέτες: Birthdays Today
Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Ετικέτες: Στο σπίτι, Emotions
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία