Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Мечтать

мечтать
[michtàt']

я мечтаю об этом
[ya mechtàyu ob èhtom]
ты мечтаешь
[ty mechtàjesh]
он/она мечтает
[on/ona mechtàjet]

мы мечтаем
[my mechtàjem]
вы мечтаете
[vy mechtàjete]
Ετικέτες: Emotions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Emotions

Внимание! [vn'iman'ie] - Attention!
Во дворе недобрый кот [va dvar'e nidobryj kot] - There is a wicked cat in the yard

И такое бывает... [i takoe byvait] - It happens...
Ετικέτες: Ζώα, Emotions
Сангвиник - это один из четырех типов человеческого темперамента. Сангвиники невероятно жизнерадостны и оптимистичны. Именно этим качеством они притягивают к себе людей. «Серые будни» — это не про них. Такие люди обладают талантом видеть в плохом — хорошее, а в обычном — удивительное. У таких людей много хобби и различных интересов.

The sanguine person is one of four types of human temperament. Sanguine persons are incredibly cheerful and optimistical. They attract people by this character. "Gray everyday life" is not about them. Such people have talent to see good in bad, and something surprising in usual things. Such people have a lot of hobbies and various interests.

хобби
[khobi]
талант
[talant]
много
[mnogo]
интерес
[intirès]
видеть
[vidit`]
талантливый
[talantlivyj]
Ετικέτες: Emotions
Скучать по кому-то - самое прекрасное из всех грустных чувств
[skuchat' pa kamu-ta - samae pr'ekrasnae is fs'ekh grusnykh chustf]
Miss someone - the most beautiful of all sad feelings
Ετικέτες: Emotions
Влюбленность может вызвать успокаивающее влияние на тело и ум, также помогает восстановить нервную систему и улучшить память влюбленного.

Falling in love can induce a calming effect on the body and mind, also helps to restore the nervous system and improve memory of the lover.

восстановить
[vasstanavìt']
система
[sistema]
Я нервный
[ya nèrvnyj]
Ετικέτες: Emotions
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία