Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

один два изменение по родам, три не меняется

Following today's topic (Numerals) let's remember a rule:
Only numerals "один"([adìn] - one) and "два"([dva] - two) change their form(look at the endings) depending on gender of a noun:
 
Masculine gender:
один фрукт [adìn frùkt] - one fruit
два фрукта [dvà frùkta] - two fruits
Feminine gender:
одна чашка [odnà chàshka] - one cup
две чашки [dve chàshki] - two cups
Neuter gender:
одно дерево [adnò dèrevo] - one tree
два дерева [dva dèreva] - two trees
 
Compare to, for example, "три" ([tri] - three)
три фрукта [tri frùkta] - three fruits
три чашки [tri chàshki] - three cups
три дерева [tri dèreva] - three trees
 
or "четыре" ([chet`yre] - four):
четыре фрукта [chet`yre frùkta] - four fruits
четыре чашки [chet`yre chàshki] - four cups
четыре дерева [chet`yre dèreva] - four trees

TEST. Translate:
one book
five  teaspoons
two mornings

www.ruspeach.com
#russian #learnrussian #russianlanguage #learningrussian #russia #grammar #russiangrammar
Ετικέτες: Αριθμοί

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: ΑριθμοίДоброе утро!
[dòbraje ùtra]
Хорошего вам дня!
[khoroshego vam dnya]
Хороший день, не правда ли?
[kharòshij dèn', ni pràvda li]
Ετικέτες: Αριθμοί, Ζώα
Приехал первым - уехал последним. Москва, Алтуфьевское шоссе.
Fist came - last left. Moscow, Altufyevskoe highway.

первый
[pèrvyj]
последний
[paslèdnij]
Ετικέτες: Αριθμοί
Первый день на новой работе. - The first day at a new job.

Порядковые числительные. Ordinal numbers:
первый
[pèrvyj]
второй
[vtaròj]
третий
[trètij]
четвёртый
[chetvyòrtyj]
пятый
[pyàtyj]
шестой
[shistòj]
седьмой
[sed'mòj]
Ετικέτες: Αριθμοί
Почему мы говорим: четыре часА, НО двенадцать часОВ?
Why do we say: четыре часА(4 o'clock), BUT двенадцать часОВ(12 o'clock)?

Правило: используй существительные в следующих падежах после этих числительных (правило последней цифры)
Rule: use nouns in following cases after these numerals (last digit rule):
1, 21, 31, ... 101, … + И.п. ед.ч (Nom.c. singular)

1 книга, час
21 книга, час
101 книга, час
1031 книга, час

2,3,4; 22, 23, 24; … + Р.п. ед. ч. (Gen. case singular)

2 книги, часа
3 книги, часа
4 книги, часа
22 книги, часа
72 книги, часа

5 - 20; 25 - 30; … + Р.п. мн. ч. (Gen.case plural)

5 книг, часов
6 книг, часов
11 книг, часов
12 книг, часов
20 книг, часов
75 книг, часов
Ετικέτες: Αριθμοί
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία