Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Я моргнул. Прошедшее время.

Я моргнул. [ya margnùl] - I blinked.

Прошедшее время. Past tense.
To form past tense for any verb in Russian, you need to take infinitive form of the verb (моргать - to blink) and change the ending "ть" for:

in case of Masculine gender: -л
in case of Feminine gender: -ла
in case of Neuter gender: -ло
in case of Plural: -ли

TEST. Can you figure out - Who is the person who blinked?
Is it a man or a woman? Why?
Ετικέτες: Γραμματική

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική

Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число
[chislo]
фраза
[fraza]
текст
[tekst]
слово
[slòva]
пример
[primèr]
читать
[chitat`]
можно
[mozhno]
Ετικέτες: Γραμματική
Настоящее время (Present Tense) Я читаю по 2 страницы в день [ja chitàju pa dvè stranìtsi v dèn'] - I read 2 pages a day.

Прошедшее время (Past Tense) Я вчера прочитал 35 страниц [ja vcherà prachitàl tritsat' piàt stranìts] - I read 35 pages yesterday.

прочитал [prachitàl] - (I, he) read (masculine gender, singular) / прочитала [prachitàla] - (I, she) read (feminine gender, singular)


вчера
[vcherà]
Ετικέτες: Γραμματική
Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета или признака. Отрицательные местоимения образуются с помощью безударной приставки ни- (никто, никак, никуда) или ударной приставки не- (некого, нечего, некогда) от вопросительных местоимений и относительных местоимений.

Negative pronouns indicate an absence of a subject or a characteristic. Negative pronouns are formed by means of an unaccented prefix "ни" - (никто, никак, никуда) or an accented prefix "не" - (некого, нечего, некогда) from interrogative pronouns and relative pronouns.

Пример: Никто нигде и никогда не сможет ничего найти.

Example: Nobody nowhere and never will be able to find anything (nothing).

ни+кто=никто - nobody
ни+когда=никогда - never
ни+где=нигде - nowhere
ни+чего=ничего - nothing

Read here about a difference between ничего and нечего:
Про разницу между ничего и нечего читай тут:
http://www.ruspeach.com/news/2567/
предмет
[pridmet]
ничего
[nichivò]
никуда
[nikuda]
никто
[nikto]
никогда
[nikogda]
нигде
[nigde]
Ετικέτες: Γραμματική
При помощи глагола "уметь", мы можем говорить о том, что мы умеем делать.
With the help of a verb "уметь", we can speak about what we can do.

Я умею плавать [ja umèju plàvat'] - I can swim
Я умею прыгать [ja umèju pr`ygat'] - I can jump
Я умею танцевать [ja umèju tantsivàt'] - I can dance
Я умею рисовать [ja umèju risavàt'] - I can draw
Я умею петь [ja umèju pet'] - I can sing
Я умею играть [ja umèju igrat'] - I can play
Я умею готовить [ja umèju gatòvit'] - I can cook
Я умею читать [ja umèju tchitàt'] - I can read

читать
[chitat`]
танцевать
[tantsevat`]
уметь
[umet`]
рисовать
[risavàt']
плавать
[plàvat']
играть
[igràt']
готовить
[gatovit`]
Ετικέτες: Γραμματική
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία