Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Мир потрясающе красив

Мир потрясающе красив, в нём нет ничего неправильного. Что-то неправильно внутри Вас, не в мире. Отбросьте Вашу неправильность, не отвергайте этот мир.

[mir patrisàyusshe krasìf, v nyòm net nichivò nipràvil'nava. shtò-ta nipràvil'na vnutrì vas, ni v mìre. atbròs'ti vàshu nipràvil'nast', ni atvirgàjte èhtat mir] -

The world is wonderfully beautiful, there is nothing wrong in it. The incorrectness is inside you, not in the world. Lose your incorrectness, do not reject this world.

© Ошо | Osho

неправильный [nipràvil'nyj] - incorrect, wrong
неправильность [nipràvil'nast'] - incorrectness
Ετικέτες: Απόφθεγμα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα

Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία