Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Одежда

Шетландские пони в свитерах [shеtlànskije pòni v sviteràkh] - Shetland Ponies in Cardigans

свитер
[svìtehr]
рубашка
[rubàshka]
шорты
[shòrty]
штаны
[shtan`y]
платье
[plàt'je]
юбка
[yùpka]
костюм
[kast'ùm]
пальто
[pal'tò]

Other names of clothes find in Ruspeach Phrasebook - https://www.ruspeach.com/phrases/?section=251
Ετικέτες: Ρούχα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρούχα

Лещ - это рыба, которая обитает в озёрах, прудах, реках, водохранилищах и солоноватых водах Каспийского, Аральского и Азовского морей. Лещ является ценной промысловой рыбой. Лещ используется для изготовления консервов. Его также можно вялить, коптить, солить, варить и жарить.

The bream is fish who lives in lakes, ponds, rivers, reservoirs and saltish waters of the Caspian, Aral and Azov seas. The bream is a valuable food fish. The bream is used for production of canned food. It can also be dried, smoked, salted, cooked and fried.

жарить
[zharit']
консерватория
[kansirvatoriya]
Сабо - это деревянные башмаки, которые являются элементом традиционной одежды во многих странах мира, рыбаков и простолюдинов в Европе. В современном мире сабо - это вид обуви без задника на высокой подошве. Современные сабо довольно популярны, особенно у женщин.

Sabots are wooden boots which are an element of traditional clothes in many countries of the world, fishermen and commoners in Europe. In the modern world a sabot is a type of footwear without back on a high sole. Modern sabots are quite popular, especially among women.

рыбак
[rybak]
особенно
[asobenno]
современный
[savrimènnyj]
одежда
[adezhda]
женщина
[zhèhnsshina]
деревянный
[dirivyanyj]
высокий
[vysokij]
Ετικέτες: Ρούχα
Cегодня вы моднее всех [civodn'a vy madnee vsekh] - Today you are more fashionable then everyone

Сапоги [sapagi] - boots
Ετικέτες: Ρούχα
Твид - это шерстяная мягкая и эластичная ткань, предназначенная для пошива деловых костюмов, пальто, пиджаков, теплых платьев и других вещей. Впервые твидовая ткань появилась в Шотландии двести лет тому назад. Сегодня она популярна более чем в ста странах мира.

Tweed is a woolen soft and elastic fabric intended for creating business suits, coats, jackets, warm dresses and other things. For the first time tweed fabric has appeared in Scotland two hundred years ago. Today it is popular more than in hundred countries of the world.

платье
[plàt'je]
пальто
[pal'tò]
костюм
[kast'ùm]
двести
[dvesti]
впервые
[fpirvye]
страна
[stranà]
Ετικέτες: Ρούχα, Inventions
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία