Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Русские очень часто употребляют это слово

Русские очень часто употребляют это слово. Особенно когда ты понятия не имеешь, о чём идёт речь, ты можешь просто сказать «конечно!» — и это будет выглядеть так, будто ты бегло говоришь по-русски. Кроме того, это ещё один способ согласиться с кем-нибудь. Пример использования в предложении:

Russian use this word quite often. Especially when you have no idea, what they are talking about, you can just say «конечно!» - and it will look like you are fluent in Russian. Besides, it is a great way to agree with someone. Example of use in a sentence:

конечно [kanèshna] - of course, sure

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία