Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Дневной сон

дневной сон [dnivnòj son] - a nap
спать после обеда [spàt' pòsli abèda] - to take a nap

спать
[spàt' ]
не спать, переживая о чём-л.
[ni spàt' pirizhivàya a chòm-libà]
Тебе нужно поспать.
[tibè nùzhna paspàt']
дремать
[drimàt']
вздремнуть
[vzdrimnùt']
глубокий сон
[glubòkij son]
крепкий сон
[krèpkij son]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Υγεία, Ομιλούμενα ρωσικά

Манука - это растение семейства миртовых, которое обладает сильным антибактериальным, противогрибковым и противовирусным эффектом. Родиной этого растения является Новая Зеландия. Манука часто используется в парфюмерии, косметике и медицине. В Новой Зеландии из мануки делается целебный мёд.

Manuka is a plant of myrtaceous family which has strong antibacterial, antifungal and antiviral effect. The homeland of this plant is New Zealand. Manuka is often used in perfumery, cosmetics and medicine. In New Zealand curative honey is made from manuka.
Новая Зеландия
[nòvaya zilàndiya]
часто
[chasto]
сильный
[sìl'nyj]
родина
[rodina]
парфюмерия
[parf’umèriya]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Исландский мох относится к лекарственным растениям. Он используется официальной фармакологией в пищевых добавках и в народной медицине для лечения многих заболеваний. Лечебные свойства исландского мха и его широкое использование в народной медицине объясняются его уникальным составом. Исландский мох обладает антибактериальными свойствами, очищает кровь и лимфу.

The Icelandic moss belongs to herbs. It is used by official pharmacology in nutritional supplements and in traditional medicine for treatment of many diseases. Medicinal properties of the Icelandic moss and its wide use in traditional medicine are explained by its unique structure. The Icelandic moss has antibacterial properties, it purifies blood and a lymph.

кровь
широкий
[shirokij]
уникальный
официальный
народный
[narodnyj]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Русская баня - это баня, где кроме помещений для мытья есть парильня. Русская баня берёт свое начало с очень давних времен. Первые бани строились исключительно из бревен, а вот в 1090 году в городе Переславле была построена кирпичная баня. Температура в русских банях может достигать 100 градусов. Не все иностранцы способны выдержать температуру настоящей русской бани.

Russian bath (sauna) is a bath where except rooms for washing there is a steam room. The Russian bath originates from very old times. The first baths were made only of logs, and only in 1090 in the city of Pereslavl the brick bath was constructed. Temperature in the Russian baths can reach 100 degrees. Not all foreigners are capable to sustain temperature of the real Russian bath.

температура
очень
[òchin']
начало
[nachalo]
кроме
достигать
градус
[gradus]
Ετικέτες: Υγεία, Inventions, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία