Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Какая гадость

Цитаты из русских фильмов, которые ты должен знать:
Quotes from Russian movies, that you should know:

"Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
[kakàya gàdast' èhta vàsha zalivnàya r`yba] -
"What a yuk is your jellied fish!"

Говорится, когда Вам действительно не нравится еда, которую Вы едите сейчас. Но! "гадость" - это оскорбительное слово, поэтому не говорите так по крайней мере в присутствии человека, который это приготовил.
It is said when you really don't like some food which you are eating right now. But! "гадость" (yuk) is an offensive word, so don't say it at least when a person who cooked it is present.
Ετικέτες: Απόφθεγμα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα

"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein

проблема
[prablèma]
решить
[rishìt']
нельзя
[nel`zya]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία