Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Курица кудахчет

Какие звуки издают животные? Учите с детьми! What sounds do the animals make? Learn with kids:

Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет
[ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet]

Звуки других животных: Other animals sounds https://www.ruspeach.com/phrases/?section=174

Learn like a child! Learn Russian language by listening and repeataing after Ruspeach Dialogues
https://www.ruspeach.com/dialogues/
Учитесь как это делают дети! Учите русский язык слушая и повторяя за диалогами Ruspeach
Ετικέτες: Ζώα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ζώα

В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Из всех кукушек кукуют только самцы. Зимой кукушки улетают в Африку, а летом возвращаются на свое место жительства. Кукушка подкладывает свое яйцо в гнезда другим птицам всего за десять секунд. Масса яйца кукушки составляет всего два грамма. Скорость полета кукушки может достигать сорока километров в час. У многих народов мира кукушка является символом благополучия.

From all cuckoos only males cuckoo. In winter cuckoos leave for Africa, and come back to their residence in summer. The cuckoo encloses its egg in nests to other birds in only ten seconds. The mass of the cuckoo egg is only two grams. Speed of flight of a cuckoo can reach forty kilometers per hour. At many people of the world the cuckoo is a wellbeing symbol.

скорость
[skòrast']
символ
[simvol]
народ
[narot]
Ετικέτες: Ζώα
Неополитанский мастиф - это древняя порода собак, которая является потомком боевых собак. Это крупная собака с мощным скелетом и мускулатурой. Максимальный вес достигает семидесяти килограмм. Собаки этой породы являются отличными сторожами. В домашней атмосфере неополитанский мастиф является очень дружелюбным и общительным.

Neapolitan mastiff is an ancient breed of dog which is a descendant of fighting dogs. This is a large dog with a powerful skeleton and muscles. The maximum weight reaches seventy kilograms. Dogs of this breed are excellent watchdogs. In the house atmosphere the Neapolitan mastiff is very friendly and sociable.

собака
[sabàka]
сторож
[stòrazh]
крупный
[krupnyj]
дружелюбный
[druzhilyùbnyj]
древний
[drevnij]
домашний
[damashnij]
Ετικέτες: Ζώα
Американский бандог - это опасная американская порода сторожевых собак, выведенных путём скрещивания американского питбультерьера с неаполитанским мастиффом. Изначально эта порода выводилась как собака-гладиатор для собачьих боёв. Бандог достигает веса шестьдесят восемь килограмм. Бандог — очень крепкая, массивная собака с мощным скелетом и мускулатурой, беспощадная и чрезвычайно активная. Эта порода запрещена во многих странах.

American bandog is a dangerous American breed of sentry dogs brought by crossing of the American pit bull terrier with the Neapolitan mastiff. Initially this breed was removed as a dog gladiator for dog fights. Bandog reaches the weight of sixty eight kilograms. Bandog is a very strong, massive dog with a powerful skeleton and muscles, ruthless and extremely active. This breed is forbidden in many countries.

американский
[amirikanskij]
опасный
[opasnyj]
крепкий
[krepkij]
собака
[sabàka]
активный
[aktivnyj]
Ετικέτες: Ζώα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία