Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Странный

Синонимы прилагательного "странный" - Synonyms of an adjective "странный" :
странный [strànnyj] - strange, odd, weird, funny

чудной [chudnòj]
диковинный [dikòvinnyj]
самобытный [samab`ytnyj]
оригинальный [ariginàl'nyj]
экзотический [ikzatìchiskij]
своеобразный [svaiabràznyj]
эксцентричный [ehkstsintrìchnyj]

Примеры использования: Examples of use:
У него такой чудной вид. He has such a funny look.
У меня своеобразный подход к преподаванию. I have an original approach to teaching.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία