Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Жить

Жить - это значит действовать.
To live means to act.

© К.С. Станиславский. K.S. Stanislavski (русский актёр и театральный режиссер. Russian actor and theatre director)
Ετικέτες: Επάγγελμα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Επάγγελμα

Архитектор - это квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование зданий и сооружений. Профессия архитектора является творческой и считается свободной, то есть архитектор в своей деятельности независим и руководствуется только своими внутренними представлениями о красоте. Это очень древняя профессия. Первым известным науке архитектором является Имхотеп, руководивший постройкой Пирамиды Джосера в третьем тысячелетии до нашей эры.

Architect is a qualified specialist who on a professional basis carries out architectural design of buildings and constructions. The profession of the architect is creative and it is considered free, it means that the architect in its activity is independent and is guided only by its internal ideas of beauty. It is a very ancient profession. The first architect famous to science was Imkhotep directing construction of the Pyramid of Dzhoser in the third millennium B.C.

архитектор
[arkhitektor]
специалист
[spetsialist]
профессия
[prafèsiya ]
квалифицированный
[kvalifitsìravannyj]
свободный
[svabodnyj]
пирамида
[piramìda]
древний
[drevnij]
Ετικέτες: Επάγγελμα
Автомеханик - это рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов. В середине двадцатого века усложнение конструкции автомобиля и появление сложного диагностического оборудования привело к увеличению популярности автомехаников.

Auto mechanic is a worker who is carrying out repair and maintenance operation of the motor transport, and also exercising control over technical condition of cars by means of the diagnostic equipment and devices. In the middle of the twentieth century complication of a design of the car and emergence of the difficult diagnostic equipment leads to popularity of auto mechanics.

транспорт
[trànspart]
рабочий
[rabochij]
помощь
[pomosh`]
технический
[tekhnicheskij]
сложный
[slozhnyj]
середина
[siredina]
автомобиль
[aftamab'il`]
Ετικέτες: Επάγγελμα
Лётчик - это человек, управляющий летательным аппаратом (самолёт, вертолёт, планёр, дирижабль и так далее). Это может быть как профессией, специальностью, так и увлечением. Лётчики делятся на военных, гражданских и любителей. Существуют также лётчики экспериментальной авиации (лётчики-испытатели).

Pilot is a person operating the aircraft (a plane, a helicopter, a glider, an airship and so on). It can be as a profession, a specialty, and a hobby. Pilots are divided into military, civil and fans. There are also pilots of experimental aircraft (test pilots).

самолёт
[samal'òt]
лётчик
[lyòtchik]
увлечение
[uvlichenie]
профессия
[prafèsiya ]
Ετικέτες: Επάγγελμα
Мерчендайзер - это человек, представляющий торговую компанию в торговых сетях, обычно в супермаркетах и гипермаркетах. Основная задача мерчендайзера — это контроль наличия всего ассортимента компании на полках магазина и расположение его в наиболее благоприятных для покупки местах.

Merchandiser is a person representing a trading company in retail chain stores, usually in supermarkets and hypermarkets. The main objective of the merchandiser is a control of existence of all range of the company's goods on shelves of shop and its arrangement in optimal places for purchase.

супермаркет
[supirmàrkit]
обычно
[abychno]
магазин
[magazin]
задача
[zadacha]
торговля
[targovl'a]
Ετικέτες: Επάγγελμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία