Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Мусор

Не забывайте выкидывать мусор! Don't forget to throw out garbage!

из ведра [iz vidrà] - from the waste-bin
из головы [iz galav`y] - from your head
из жизни [iz zhìzni] - from your life

из [iz] - from
из + Родительный падеж (Genitive case)

Читай больше о падежах тут -
Read more about cases here -
http://www.ruspeach.com/learning/course220/lesson3466/

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα, Γραμματική

Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία