Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Существительные на -Ы

Существительные на -Ы

Ο συντάκτης της εικόνας: Ruspeach

Существительные, которые заканчиваются на -Ы в И.п. мн.ч.
Nouns that end with -Ы in Nominative case in plural.

крем
[krèm]
договор [dagavòr] - contract
инженер
[inzhinèr]
бухгалтер
[buhàltir]
месяц
[mèsits]
возраст
[vòzrast]
драйвер [dràjvir] - driver
плинтус [plìntus] - plinth
свитер
[svìtehr]
джемпер [dzhèhmpir] - jumper

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Ουσιαστικό

Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Ετικέτες: Γραμματική
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число
[chislo]
фраза
[fraza]
текст
[tekst]
слово
[slòva]
пример
[primèr]
читать
[chitat`]
можно
[mozhno]
сначала
[snachala]
Ετικέτες: Γραμματική
Настоящее время (Present Tense) Я читаю по 2 страницы в день [ja chitàju pa dvè stranìtsi v dèn'] - I read 2 pages a day.

Прошедшее время (Past Tense) Я вчера прочитал 35 страниц [ja vcherà prachitàl tritsat' piàt stranìts] - I read 35 pages yesterday.

прочитал [prachitàl] - (I, he) read (masculine gender, singular) / прочитала [prachitàla] - (I, she) read (feminine gender, singular)


вчера
[vcherà]
страница
[stranitsa]
Ετικέτες: Γραμματική
Господи. Он идеален!
Oh my God. He is perfect!

Сон [son] - sleep, dream

глубокий сон
[glubòkij son]
крепкий сон
[krèpkij son]
тяжелый сон
[tizhòlyj son]
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία