Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Моря России

Территория России омывается 13 морями. Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское; Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море; Берингово, Охотское, Японское. Это рекорд среди других государств мира.

[tiritòriya rassìi amyvàitsa 13 maryàmi chyòrnaje, azòvskaje, baltìjskaje, kaspìjskaje, bàrintsiva, bèlaje, kàrskaje, mòre laptivykh, vastòchna-sibìrskaje mòre, chukòtskaje mòre, bèringava, okhòtskaje, yapònskaje. Èh`ta rikòrd sridì drugìkh gasudàrstv mìra]

Russia's territory is bounded by 13 seas. Black Sea, Sea of Azov, Baltic Sea, Caspian Sea; Barents Sea, White Sea, Kara Sea, Laptev Sea, East Siberian Sea, Chukchi Sea; Bering Sea, Sea of Okhotsk, Sea of Japan. This is a record among other countries of the world.

море
[mòr’eh]
чёрное море
[chòrnaje mòre]

На фотографии: Белое море
In the picture: White sea
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία