Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Ужасный

Ужасный

Ο συντάκτης της εικόνας: Friends

Он ужасный сосед, ужасный! - He is a terrible roommate, terrible!
Он постоянно забывает...Он всегда... - He always forgets... Always...
О, Господи, да он лучший сосед в мире! - Oh, God, he is the best roommate ever!

ужасный
[uzhàsnyj]
лучший [lùchshij] - best
Ετικέτες: Επίθετα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Επίθετα

Тактильные ощущения возникают в результате различной степени деформации кожи под воздействием физических раздражителей. В зависимости от степени этой деформации различают два вида тактильных ощущений: ощущение прикосновения и ощущение давления. Тактильные ощущения помогают человеку почувствовать качественные особенности поверхности (гладкость или шероховатость) предметов, их плотность, и др. Основным органом осязания у человека являются руки, с помощью которых даже без участия зрительных ощущений человек может определить форму и величину предметов.

Tactual sensation result from various degrees of deformation of a skin under the influence of the physical stimulus. Depending on extent of this deformation we can distinguish two types of tactile feelings: feeling of a touch and feeling of pressure. Tactile feelings help people to feel qualitative features of a surface (smoothness or a roughness) of objects, their density, etc. The main human`s organ of touch is hands by which even without participation of visual feelings people can define a form and a size of objects.

большой
[bal'shòj]
маленький
[màlin'kij]
твёрдый
[tvyordyj]
мягкий
[m'àkhkij]
острый
[òstryj]
холодный
[khalòdnyj]
тёплый
[tyoplyj]
Ετικέτες: Επιστήμη , Επίθετα
Тёплые цвета включают в себя: красный, желтый и все их комбинации. Как следует из названия, они заставляют вас думать о тепле и солнечном свете.

Warm colors are made with orange, red, yellow and combinations of them all. As the name indicates, they tend to make you think of sunlight and heat.


красный
[kràsnyj]
жёлтый
[zhòltyj]
Ετικέτες: Επίθετα
Этот далёкий Владивосток, Россия
This far Vladivostok, Russia

далёкий
[dal'òkij]
Ετικέτες: Ρωσία, Επίθετα
- Гена, тебе очень тяжело? Давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня!
- Gena, are you tired? Let me carry the suitcases and you will carry me!

тяжёлый
[tizhòlyj]
Ετικέτες: Επίθετα, Ταξίδια
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία