Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Родительный падеж

Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]

+ noun in Genitive case (существительное в Родительном падеже)

Examples:
мы желаем много денег [m`y zhilàim mnòga dènik] - we wish a lot of money
Мы желаем вам счастья!
[my zhelàim vam sshàst'ya]
Она желает тебе удачи.
[anà zhilàit tibèh udàchi]

*Родительный падеж используется после глаголов:
*The genitive is used after the verbs:
просить, хотеть, требовать, искать, ждать, достигать, желать, бояться.

Читайте больше о поздравлениях
Read more about greetings
http://www.ruspeach.com/learning/course334/lesson5650/
Ετικέτες: Γραμματική, Ρήματα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Ρήματα

Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Ετικέτες: Ρήματα
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Ετικέτες: Ταξίδια, Ρήματα
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
Ετικέτες: Ρήματα
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число
[chislo]
фраза
[fraza]
текст
[tekst]
слово
[slòva]
пример
[primèr]
читать
[chitat`]
можно
[mozhno]
Ετικέτες: Γραμματική
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία