Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Устроим головомойку!

Выражение "устроить головомойку" является фразеологизмом. Оно означает "отругать кого-то за что-то, за какой-то плохой поступок или невыполненное задание".


Expression "ustròit' galavamòjku" (устроить головомойку literally means "to wash smb's head") is the phraseological unit. It means "to scold someone for something, for some ill act or unrealized task"

"Я же ему говорил, что за украденную колбасу нам устроят такую головомойку!" - I told him that they would scold us bad for that stolen sausage!

устроить головомойку [ustròit' galavamòjku] - to scold smb. for smth.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία