Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Дождливая погода

Погода сегодня дождливая, а птички зонтики не взяли [pagòda sevòdnya dajdlìvaya a ptìtchki zontiki ne vzyàli] - It's rainy today but birds didn't take their umbrellas
сегодня
[sivòdn'a]
погода
[pagoda]
зонтик
[zòntik]
Идёт дождь.
[idyot dozhd']
дождь
[dòzht']
Идёт сильный дождь.
[idyòt sìl'nyj dòzht']

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα, Στο δρόμο

Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Ετικέτες: Στο δρόμο
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Ετικέτες: Στο δρόμο
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία