Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Работа на себя

Вот и всё [vot i vsio] - That`s all

Я работаю на самого себя [ya rabòtayu nà samavò seb'a] - I work for myself (I run my own business)

Работаю на своих условиях [rabòtayu nà svaìh uslòviyah] - I work on my own terms

Понижаю себя в должности [panijàyu sib'à v dòljnasti] - I demote myself

Я уволен [yà uvòlin] - I`m fired

должность
[dòlzhnast']
Ετικέτες: Δουλειά, Ψυχαγωγία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Δουλειά, Ψυχαγωγία

Аквапарк «Дон-парк» - это большой водно-развлекательный комплекс недалеко от Ростова-на-Дону (Россия), расположенный на берегу Соленого озера. Он был открыт в 2014 году. На территории этого аквапарка находится 40 аттракционов и водных горок, 4 бассейна и джакузи. В аквапарке проводятся праздники и развлекательные мероприятия.

The "Don park" aquapark is the big water entertainment complex near Rostov-on-Don (Russia) located on the bank of the Salty lake. It was opened in 2014. In the territory of this aquapark there are 40 attractions and waterslides, 4 pools and a jacuzzi. In aquapark holidays and entertaining events are held.

праздник
[pràznik]
открыт
[atkryt]
недалеко
[nedaleko]
большой
[bal'shòj]
берег
[berek]
бассейн
[basèin]
Ετικέτες: Ψυχαγωγία, Showplaces
Для создания праздничной и одновременно уютной атмосферы на Новый Год можно сделать ёлочные игрушки своими руками. Их можно сделать из теста. Вырежьте из теста игрушки разной формы и запеките их в духовке. Не забудьте предварительно сделать дырочку в каждой игрушке для подвешивания при помощи веревочки на ёлку. Вы можете также разукрасить своими игрушки разноцветной глазурью.

To make a festive and at the same time cozy atmosphere for New Year it is possible to make Christmas tree decorations with own hands. They can be made of dough. Cut out from the dough toys of different form and bake them in the oven. Don't forget to make previously a hole in each toy for suspension by means of a string on a fir-tree. You can also decorate the toys with multi-colored glaze.

сделать
[sdelat`]
новый
[novyj]
можно
[mozhno]
игрушка
[igrushka]
Хип-хоп - это культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка в 1974 года. Сегодня это известное музыкально-танцевальное направление и часть молодёжной культуры во всём мире. В России хип-хоп появился в 1980-х годах.

Hip-hop is a cultural direction which has arisen in working class of New York in 1974. Today this is a popular musical and dancing direction and part of youth culture around the world. In Russia hip-hop appeared in the 1980s.

сегодня
[sivòdn'a]
направление
[napravlenie]
музыкант
[muzykant]
Россия
[rassìya]
рабочий
[rabochij]
музыкальный
[muzykal`nyj]
молодёжный
[molodyozhnyj]
Ετικέτες: Ψυχαγωγία
Реслинг зародился от различных видов ярмарочных и цирковых борцовских представлений в США. Он был особо популярен в двадцатом веке. Реслинг базируется на сочетании классической греко-римской борьбы. В ходе эволюции данного вида боёв к реслингу добавлялись атакующие и силовые приёмы, броски и новые захваты, а также разнообразные акробатические манёвры.

Wrestling has appeared from different types of exhibition and circus wrestling representations in the USA. It was especially popular in the 20th century. The wrestling is based on a combination of classical Greco-Roman wrestling. During evolution of this type of fights attacking and body-checks, throws and new captures, and also various acrobatic maneuvers were added to the wrestling.

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία