Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Сентябрь

Сентябрь, это такой месяц, когда не поймёшь, кто глупее… та, кто ещё в босоножках, или та, которая уже в сапогах…

[sin'tiàbr èhta takòj mèsits kagdà ni pajmiòch kto glupèje ta kto jisshò v basanòjkah ili ta kto ujè v sapagàh]

September is such a month when you don't understand who is sillier … that one, who is still in sandals, or that one, who is already in boots

сапоги
[sapagì]
такой
[takoj]
месяц
[mèsits]
когда
[kagda]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Εμφάνιση, Στο δρόμο, Ρούχα

Сабо - это деревянные башмаки, которые являются элементом традиционной одежды во многих странах мира, рыбаков и простолюдинов в Европе. В современном мире сабо - это вид обуви без задника на высокой подошве. Современные сабо довольно популярны, особенно у женщин.

Sabots are wooden boots which are an element of traditional clothes in many countries of the world, fishermen and commoners in Europe. In the modern world a sabot is a type of footwear without back on a high sole. Modern sabots are quite popular, especially among women.

рыбак
[rybak]
особенно
[asobenno]
современный
[savrimènnyj]
одежда
[adezhda]
женщина
[zhèhnsshina]
деревянный
[dirivyanyj]
высокий
[vysokij]
Ετικέτες: Ρούχα
Утро во Владивостоке выглядит круче любого рассвета [utra va vladivastoke vyglyadit kruche l'ubova rasveta] - Morning in Vladivostok looks steeper than any dawn
Ετικέτες: Στο δρόμο
Гусиная кожа — это небольшие пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже человека, непроизвольно возникающие в случаях, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение. Название «гусиная кожа» действительно происходит от сравнения с кожей гусей. Перья у гусей произрастают из уплотнений в эпидермисе, которые имеют сходство с человеческими волосяными фолликулами. Если выдернуть гусиные перья, на их местах остаются выступы.

The goose-pimples are the small pimples at the basis of small indumentum on skin of a human which are involuntarily arising in cases when an organism is cold or a person experiences strong emotional excitement. In fact the name "goose-pimples" comes from comparison with leather of geese. Feathers at geese grow from infiltations in epidermis which have similarity to human hair follicles. If pulling out goose quills, on their places there are ledges.

человек
[chilavèk]
холодно
[khòladna]
название
[nazvanie]
действительно
[distvitel`no]
Ετικέτες: Εμφάνιση
Среди народных средств, которые являются эффективными против пигментации на лице, можно перечислить: огуречный сок или лосьон, маски из молочных продуктов (кефир, йогурт, простокваша), лимонный сок, сок черной смородины, отвар петрушки.

Among folk remedies which are effective against face pigmentation it is possible to list: cucumber juice or lotion, masks from dairy products (kefir, yogurt, curdled milk), lemon juice, blackcurrant juice, parsley broth.

против
[protif]
кефир
[kifìr]
продукты
[pradukty]
народный
[narodnyj]
Ετικέτες: Εμφάνιση, Υγεία
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία