Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Град

Град - это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Строение и размеры градин отличаются большим разнообразием. Градины состоят из слоёв прозрачного льда толщиной не менее 1 мм. Град выпадает, как правило, в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, обычно при ливнях и грозах. Град выпадает обычно днем. Ночной град - явление очень редкое. Явление града сопровождается особым характерным шумом от ударения градин. Градины образуются в переохлаждённом облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем они могут вырасти до значительных размеров благодаря намерзанию сталкивающихся капель.

The hail is a type of showers in the form of particles of ice of mainly roundish form. The structure and the sizes of hailstones differ in a big variety. Hailstones consist of layers of transparent ice not less than 1 mm thick. The hail drops out, as a rule, in a warm season of a powerful cumulonimbus clouds, usually at heavy rains and thunder-storms. The hail drops out usually in the afternoon. A night hail is a very rare phenomenon. The phenomenon of a hail is followed by special characteristic noise from collisions of hailstones. Hailstones are formed in the overcooled cloud due to casual freezing of separate drops. Further they can grow to considerable sizes because of icing of facing drops.
Ετικέτες: Καιρός

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
Ετικέτες: Καιρός, Φύση
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία