Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Как быстро убрать квартиру

По каким-то странным законам, порядок в квартире наводится намного сложнее, чем беспорядок. Для того, чтобы быстро и без лишних усилий навести порядок в квартире нужно знать несколько нехитрых правил:
1 - Распределяйте обязанности по уборке квартире между всеми членами семьи. Свой вклад в уборку должен вносить каждый, кто проживает на данной "жилплощади" (дети и муж в том числе)
2 - поддерживайте порядок и приучайте других все класть на свои места
3 - раковину в ванне и на кухне, а также кухонную плиту и унитаз в туалете мойте каждый раз, когда только заметите малейшие загрязнения (в этом случае на их уборку уйдет 5 минут).

For some odd laws, there is much harder to make an order than a mess. To clean quickly and without excess efforts your apartment you need to know some simple rules:
1 - Distribute obligations for cleaning of the apartment between all family members. Everyone who lives on this "living space" (children and the husband including) has to make the contribution to cleaning
2 - keep order and accustom others to put everything on right places
3 - a sink in the bathroom and in the kitchen, and also the stove and a toilet bowl must be cleaned every time when you notice the slightest pollution (in this case it will take you only 5 minutes to clean them).

унитаз
[unitàs]
туалет
[tualèt]
обязанности
[abyàzanasti]
несколько
[neskal`ka]
должен
[dolzhen]
закон
[zakon]
квартира
[kvartìra]
случай
[sluchaj]
Ετικέτες: Στο σπίτι

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο σπίτι

Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Ετικέτες: Στο σπίτι, Emotions
Парень потратил десятки часов на обсуждение в Интернете, как не сломать тарелки

[parin' patratil dis'atki chasof na spsuzhd'enie v internet'e, kak ni slamat' tar'elk'i]

A guy spent dozens of hours of discussion in Internet how not break the plates
Ετικέτες: Στο σπίτι
Для очистки кожаных вещей можно использовать мыло, молоко, яичный белок. Для полировки кожаных вещей и предметов используйте банановую кожуру, а для смягчения кожи натрите её глицерином, растительным или касторовым маслом.

To clean leather furniture it is possible to use soap, milk, egg whites. To polish leather things and objects use a banana peel and for mitigation of the leather rub it with glycerin, vegetable or castor oil.

предмет
[pridmet]
молоко
[malakò]
можно
[mozhno]
кожура
[kazhurà]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Перед употреблением охладить [p'er'ed upatribl'eniem akhlad'it'] - cool down before use

подушка
[padùshka]
одеяло
[odeialo]
наволочка
[nàvalochka]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία