You can change this website language: English

Tự đăng ký
! Bạn hãy làm quen với phương pháp học các cuộc đối thoại. Để mà xem được cuộc đối thoại thứ hai, bạn cần phải nhận được 7 quả đào. Để được như vậy bạn hãy làm các bài kiểm tra cho cuộc đối thoại thứ nhất. Danh sách các bài kiểm tra

Зоопарк (Vườn bách thú)

- Мама, а когда мы поедем в зоопарк? - Mẹ ơi, khi nào chúng ta sẽ đi thăm vườn bách thú?
- На выходных, сынок. - Vào ngày nghỉ con à.
- А это скоро? - Vậy là sắp tới chưa ạ?
- Да, малыш, сегодня четверг, а поедем в субботу, послезавтра. - Sắp rôi, cưng à, hôm nay là thứ năm, chúng ta sẽ đi vào thứ bẩy, ngày kia.
- А кто будет с нами? - Có ai nữa sẽ đi với chúng ta?
- С нами поедут папа и бабушка Галя. - Đi với chúng ta có bố và bà Galya.
- А Люся с нами поедет? - Còn Lyusia có đi với chúng ta không?
- Нет, сынок. Люся - кошка, поэтому она будет ждать нас дома. - Không con à. Luasia là chú mèo, và chú ta sẽ chờ chúng ta ở nhà.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này