Tự đăng ký

Палец о палец не ударить

Палец о палец не ударить
[palets o palets ne udarit`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này